WEB POZASTAVEN!

Webové stránky jsou dočasně pozastaveny z důvodu neuhrazené dlužné faktury za grafické práce. 

The websites are temporarily suspended due to outstanding debt invoices for graphic works.